#071Victreebel

V.01
Victreebel1

 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 17.7 cm
  Sâu: 22.8 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
  victreebel2
 • Cao: 19.0 cm
  Rộng: 34.1 cm
  Sâu: 17.1 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download