#072Tentacool

  • Ri 

Tentacool 01 tentacool1
Tải xuống Cao: 20.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 11.7 cm Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Tentacool 02
tentacool2
Tải xuống
Cao: 12.5 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 13.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 7/10 Thiết kế: POdragon và Paperbuff

Mẹo: Chưa cập nhật