#076Golem

V.01
golem1

 • Cao: 17.2 cm
  Rộng: 18.2 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  golem2
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 15.0 cm
  Sâu: 14.5 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.03
  golem
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 21.2 cm
  Sâu: 18.6 cm
  Số trang: 12
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download