#080Slowbro

  • Ri 

Slowbro 01 Slowbro
Tải xuống Cao: 14.8 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 11.0 cm Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Slowbro 01
mega slowbro
Tải xuống
Cao: 21.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 5/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Slowbro 02

Tải xuống
Cao: 20.6 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 6/10 Thiết kế: LuIS

Mẹo: Chưa cập nhật