#081Magnemite & #082Magneton

  • Ri 

Magnemite & Magneton 01 MagnemiteMagneton
Tải xuống Cao: 10.1 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 8.0 cm Số trang: 3(9) Độ khó: 2/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Để làm Magneton bạn cần dán 3 Magnemite lại với nhau.

Magnemite & Magneton 02

magnemite2magneton2
Tải xuống

Cao: 10.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 7.7 cm
Số trang: 2(6) Độ khó: 2/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Để làm Magneton bạn cần dán 3 Magnemite lại với nhau.