#090Shellder

  • Ri 

Shellder 01 Shellder1
Tải xuống Cao: 9.5 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 17.2 cm Số trang: 4(+1) Độ khó: 3/10 Thiết kế: Icthus7

Mẹo: Chưa cập nhật

Shellder 02
shellder2
Tải xuống
Cao: 10.9 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 21.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Shellder 03
Shellder3
Tải xuống
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 14.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3/10 Thiết kế: POdragon và Paperbuff

Mẹo: Chưa cập nhật