#092Gastly

  • Ri 

Gastly 01 Gastly
Tải xuống Cao: 19.0 cm Rộng: 25.8 cm Sâu: 18.8 cm Số trang: 7 Độ khó: 3/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Chưa cập nhật

Gastly 02

Tải xuống
Cao: 11.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật