#094Gengar

  • Ri 

Gengar 01 Gengar1
Tải xuống Cao: 13.3 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 10.8 cm Số trang: 4 Độ khó: 5/10 Thiết kế: Brandon và POdragon

Mẹo: Chưa cập nhật

Gengar 02
Gengar2
Tải xuống
Cao: 16.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Youtube

Gengar 03
Gengar3
Tải xuống
Cao: 17.5 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Pixel-Kakashi và Skelekitty

Mẹo: Hãy bắt đầu với các gai sau lưng (để riêng chúng ra). Bắt đầu từ tai, mặt, bụng, cánh tay (làm từ ngón tay ngược về thân trước khi cố định vào thân), chân (làm từ ngón chân ngược về thân trước khi cố định vào thân), kết thúc ở đuôi.

Mega Gengar 01
mega gengar 1
Tải xuống
Cao: 19.0 cm Rộng: 24.2 cm Sâu: 29.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 8/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Gengar 02
mega gengar 2
Tải xuống
Cao: 15.0 cm Rộng: 22.7 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 8/10 Thiết kế: LuIS

Mẹo: Youtube

Mega Gengar 03

Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 26.8 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 11 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật