#094Gengar

V.01
Gengar1

 • Cao: 13.3 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon, POdragon
 • Download
  V.02
  Gengar2
 • Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.03
  Gengar3
 • Cao: 17.5 cm
  Rộng: 15.5 cm
  Sâu: 15.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Pixel-Kakashi, Skelekitty
  Hướng dẫn: Hãy bắt đầu với các gai sau lưng (để riêng chúng ra). Bắt đầu từ tai, mặt, bụng, cánh tay (làm từ ngón tay ngược về thân trước khi cố định vào thân), chân (làm từ ngón chân ngược về thân trước khi cố định vào thân), kết thúc ở đuôi.
 • Download
  Mega Gengar V.01
  mega gengar 1
 • Cao: 19.0 cm
  Rộng: 24.2 cm
  Sâu: 29.1 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  Mega Gengar V.02
  mega gengar 2
 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 22.7 cm
  Sâu: 19.7 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: LuIS
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  Mega Gengar V.03

 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 26.8 cm
  Sâu: 23.0 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download