#103Exeggutor

  • Ri 

Exeggutor 01 exeggutor
Tải xuống Cao: 21.0 cm Rộng: 23.0 cm Sâu: 22.4 cm Số trang: 8 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật

Alola Exeggutor 01

Tải xuống
Cao: 50.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 34.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật