#116Horsea

V.01
Horsea1

 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 12.5 cm
  Sâu: 14.4 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.02
  Horsea2
 • Cao: 13.0 cm
  Rộng: 13.6 cm
  Sâu: 10.4 cm
  Số trang: 2
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download