#120Staryu

V.01
Staryu1

 • Cao: 16.0 cm
  Rộng: 17.4 cm
  Sâu: 12.0 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
  staryu2
 • Cao: 22.9 cm
  Rộng: 8.1 cm
  Sâu: 20.4 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.Chibi
  StaryuC
 • Cao: 7.8 cm
  Rộng: 8.2 cm
  Sâu: 4.7 cm
  Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download