#122Mr. Mime

V.01
Mr Mime

 • Cao: 17.9 cm
  Rộng: 19.4 cm
  Sâu: 15.5 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  mr mime
 • Cao: 22.9 cm
  Rộng: 19.1 cm
  Sâu: 11.0 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download