#123Scyther

V.01
scyther1

 • Cao: 14.4 cm
  Rộng: 15.4 cm
  Sâu: 18.2 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  scyther2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 23.1 cm
  Sâu: 28.0 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download