#123Scyther

  • Ri 

Scyther 01 scyther1
Tải xuống Cao: 14.4 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 18.2 cm Số trang: 6 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật

Scyther 02
scyther2
Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật