#125Electabuzz

  • Ri 

Electabuzz 01 electabuzz
Tải xuống Cao: 18.0 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 19.9 cm Số trang: 6 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Electabuzz 02
electabuzz
Tải xuống
Cao: 23.7 cm Rộng: 25.3 cm Sâu: 16.8 cm
Số trang: 6+3 Độ khó: 8/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật