#127Pinsir

  • Ri 

Pinsir 01 pinsir
Tải xuống Cao: 23.0 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 19.5 cm Số trang: 8 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Pinsir 02

Tải xuống
Cao: 27.0 cm Rộng: 39.0 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 17 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật