#128Tauros

V.01
Tauros

 • Cao: 16.4 cm
  Rộng: 11.3 cm
  Sâu: 22.0 cm
  Số trang: 5
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 22.8 cm
  Sâu: 41.7 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: billdeclave
 • Download
  V.03
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 19.5 cm
  Sâu: 29.1 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download