#130Gyarados

  • Ri 

Gyarados 01 Gyarados1
Tải xuống Cao: 21.0 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 27.0 cm Số trang: 5+1 Độ khó: 8/10 Thiết kế: Brandon

Mẹo: Chưa cập nhật

Gyarados 02
Gyarados2
Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 37.8 cm Sâu: 16.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Gyarados 01
mega-gyarados
Tải xuống
Cao: 30.0 cm Rộng: 28.3 cm Sâu: 53.0 cm
Số trang: 15 Độ khó: 10/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật