#131Lapras

V.01
Lapras1

 • Cao: 18.4 cm
  Rộng: 20.0 cm
  Sâu: 18.2 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.02
  Lapras2
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 19.7 cm
  Sâu: 20.4 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Dễ-Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.03
  Lapras3
 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 17.0 cm
  Sâu: 18.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon, Paperbuff
 • Download
  V.04
  Lapras4
 • Cao: 17.0 cm
  Rộng: 26.1 cm
  Sâu: 19.7 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.05
 • Cao: 22.5 cm
  Rộng: 31.9 cm
  Sâu: 23.8 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download