#134Vaporeon

  • Ri 

Vaporeon 01 Vaporeon1
Tải xuống Cao: 17.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 14.4 cm Số trang: 4 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Vaporeon 02

Tải xuống
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: /10 Thiết kế: てんペパクラ

Mẹo: Youtube

Vaporeon 03
Vaporeon3
Tải xuống
Cao: 18.1 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 12.7 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 6/10 Thiết kế: POdragon, ván được thiết kế bởi PMF

Mẹo: Bắt đầu từ đầu, bờm, thân và kết thúc ở đuôi.

Vaporeon 04

Tải xuống
Cao: 23.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 45.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 6/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật