#135Jolteon

V.01
PENTAX Image

 • Cao: 18.0 cm
  Rộng: 18.9 cm
  Sâu: 13.3 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: POdragon
 • Download
  V.02
  Jolteon2
 • Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Tenpepakura
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.03
  Jolteon3
 • Cao: 14.3 cm
  Rộng: 18.1 cm
  Sâu: 11.0 cm
  Số trang: 6
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.chibi
  jolteonC
 • Cao: 7.5 cm
  Rộng: 6.2 cm
  Sâu: 6.1 cm
  Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Lyrin
 • Download