#137Porygon

V.01
porygon-1

 • Cao: 15.0 cm
  Rộng: 15.7 cm
  Sâu: 15.7 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: PMF
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.02
  porygon-2
 • Cao: 10.0 cm
  Rộng: 9.6 cm
  Sâu: 13.9 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download