#140Kabuto

V.01
kabuto

 • Cao: 6.6 cm
  Rộng: 5.1 cm
  Sâu: 6.7 cm
  Số trang: 1
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Brandon
 • Download
  V.02
  kabuto2
 • Cao: 10.0 cm
  Rộng: 12.8 cm
  Sâu: 12.7 cm
  Số trang: 3
  Độ khó: Dễ
  Thiết kế: Javierini
 • Download