#142Aerodactyl

  • Ri 

Aerodactyl 01 aerodactyl1
Tải xuống Cao: 25.0 cm Rộng: 55.9 cm Sâu: 41.5 cm Số trang: 12 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Odnamra22

Mẹo: Chưa cập nhật

Aerodactyl 02
aerodactyl2
Tải xuống
Cao: 20.0 cm Rộng: 50.0 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Z0rahx

Độ khó: Khó

Mẹo: Chưa cập nhật

Aerodactyl 03
aerodactyl3
Tải xuống
Cao: 14.5 cm Rộng: 22.6 cm Sâu: 44.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 7/10 Thiết kế: POdragon

Mẹo: Chưa cập nhật

Aerodactyl 04
aerodactyl4
Tải xuống
Cao: 59.9 cm Rộng: 72.1 cm Sâu: 79.9 cm
Số trang: 28 Độ khó: 7/10 Thiết kế: Luisifer Chavez

Mẹo: Chưa cập nhật

Aerodactyl 05

Tải xuống
Cao: 27.0 cm Rộng: 74.9 cm Sâu: 41.5 cm
Số trang: 19 Độ khó: 9/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật

Mega Aerodactyl 01
mega-aerodactyl
Tải xuống
Cao: 29.0 cm Rộng: 37.5 cm Sâu: 31.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 10/10 Thiết kế: Javierini

Mẹo: Chưa cập nhật