#149Dragonite

V.01
dragonite1

 • Cao: 28.0 cm
  Rộng: 24.9 cm
  Sâu: 21.1 cm
  Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Download
  V.02
  Dragonite2
 • Cao: 19.8 cm
  Rộng: 14.5 cm
  Sâu: 22.1 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: PMF
 • Download
  V.03
  Dragonite3
 • Cao: 14.0 cm
  Rộng: 12.5 cm
  Sâu: 20.6 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Dễ-Trung bình
  Thiết kế: POdragon
  Hướng dẫn: Link
 • Download
  V.04
  dragonite
 • Cao: 22.0 cm
  Rộng: 17.9 cm
  Sâu: 22.3 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Download