#150Mewtwo

V.01
mewtwo

 • Cao: 18.7 cm
  Rộng: 20.7 cm
  Sâu: 12.1 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Brandon
 • Tải xuống
  V.02
  mewtwo
 • Cao: 20.0 cm
  Rộng: 15.8 cm
  Sâu: 29.1 cm
  Số trang: 4
  Độ khó: Trung bình-Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  V.03
  mewtwo3
 • Số trang: 9
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Oli Gig
 • Tải xuống
  V.04
  armored-mewtwo
 • Số trang: 12+8
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Darkcrash
 • Tải xuống
  V.05
 • Cao: 35.0 cm
  Rộng: 33.0 cm
  Sâu: 27.7 cm
  Số trang: 12
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Darkcrash
 • Tải xuống
  V.06
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 31.4 cm
  Sâu: 21.7 cm
  Số trang: 8
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  Mega Mewtwo X
 • Cao: 30.0 cm
  Rộng: 20.4 cm
  Sâu: 17.0 cm
  Số trang: 11
  Độ khó: Khó
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống
  Mega Mewtwo Y
 • Cao: 24.9 cm
  Rộng: 12.5 cm
  Sâu: 38.5 cm
  Số trang: 7
  Độ khó: Trung bình
  Thiết kế: Javierini
 • Tải xuống