Pseudo-legendary Pokémon

Pseudo-legendary Pokémon (tạm dịch: Pokémon Á Thần) là một thuật ngữ của fan dành cho các Pokemon có 3 hình thức tiến hóa, 1.250.000 kinh nghiệm ở level 100 và tổng chỉ số chính xác là 600. Đây là thuật ngữ do fan đặt ra, không chính thống, ở đây pokemonviet xin được đặt là Pokemon Á Thần. Pokémon Á Thần mạnh hơn đa số các Pokemon thông thường do các chỉ số cao hơn.

Có nhiều ý kiến khác rằng không cần có 1.250.000 kinh nghiệm ở level 100.


Danh sách Pokemon Á Thần

Kairyu

 

Bangiras

Bohmander

 

Metagross

Gablias

 

Sazandora

 

Numelgon

 

Hakuryu

 

Sanagiras

  

Komoruu 

 

 

Metang

 

 

 Gabite

 

 

Dihead 

  

Numeil

 

 

Miniryu

  

Yogiras

    

Tatsubay

Dumbber

  

Fukamaru

  

 

Monozu

  

 Numera

 


Trong game

Chỉ số trung bình
HP:
94.33
Att:
128.83
Def:
100
Sp.Atk:
100.83
Sp.Def
90.83
Speed:
85.17

 

 

Kairyu

Bangiras

Bohmander

Metagross

Gablias

Sazandora

Numelgon

HP:
91
100
95
80
108
92
90
Att:
134
134
135
135
130
105
100
Def:
95
110
80
130
95
90
70
Sp.Att:
100
95
110
95
80
125
110
Sp.Def:
100
100
80
90
85
90
150
Speed
80
61
100
70
102
98
80
Total
600
600
600
600
600
600
600