0003Venusaur

Venusaur 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 13.6 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Venusaur 02

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 28.6 cm Sâu: 27.8 cm
Số trang: 17 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venusaur 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Venusaur 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chi tiết mông không có khớp dán.
Cao: 20.0 cm Rộng: 27.0 cm Sâu: 26.4 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venusaur 05

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 23 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Venusaur 06

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 34.6 cm Sâu: 34.2 cm
Số trang: 20 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Venusaur 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 17.3 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Venusaur 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 40.5 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 18 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).