0006Charizard

Charizard 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 36.0 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Charizard 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự từ đầu, tay, thân, chân, đuôi, ngọn lửa, đôi cánh.
Cao: 23.0 cm Rộng: 32.0 cm Sâu: 35.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charizard 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.3 cm Rộng: 23.6 cm Sâu: 27.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Charizard 04

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự từ đầu, tay, thân, chân, đuôi, ngọn lửa, đôi cánh.
Cao: 20.0 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 37.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charizard 05

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Charizard 06

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 38.6 cm Sâu: 30.0 cm
Số trang: 15 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Charizard 07

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự từ đầu, tay, đôi cánh, thân, chân, đuôi, ngọn lửa.
Cao: 32.0 cm Rộng: 45.4 cm Sâu: 43.7 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charizard 08

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 43.0 cm Rộng: 61.0 cm Sâu: 46.2 cm
Số trang: 26 Độ khó: 4 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Charizard X 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự từ đầu, tay, thân, chân, đuôi, ngọn lửa, đôi cánh.
Cao: 21.5 cm Rộng: 36.0 cm Sâu: 38.5 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Charizard X 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.0 cm Rộng: 33.1 cm Sâu: 28.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Charizard X 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 31.5 cm Sâu: 20.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Charizard X 04

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự từ đầu, tay, đôi cánh, thân, chân, đuôi, ngọn lửa.
Cao: 30.0 cm Rộng: 38.4 cm Sâu: 40.1 cm
Số trang: 20 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Charizard Y 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự từ đầu, tay, thân, chân, đuôi, ngọn lửa, đôi cánh.
Cao: 22.0 cm Rộng: 40.5 cm Sâu: 38.7 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Charizard Y 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong PDO.
Cao: 20.0 cm Rộng: 34.9 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Charizard Y 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 32.0 cm Rộng: 42.6 cm Sâu: 47.7 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Gigantamax Charizard 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 51.0 cm Rộng: 66.8 cm Sâu: 39.2 cm
Số trang: 21 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).