0093Haunter

Haunter 01

Hướng dẫn: Làm từ mặt đến đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 26.5 cm Sâu: 32.3 cm
Số trang: 12 Độ khó: 3 Tác giả: Pixel-Kakashi
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Haunter 02

Hướng dẫn: Làm từ mặt đến đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 28.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Haunter 03

Hướng dẫn: Làm theo những con số.
Cao: 8.5 cm Rộng: 9.0 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Haunter 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 4+4 Độ khó: 3 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).