0150Mewtwo

Mewtwo 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ tai xuống, đóng ở đuôi. Dán các chi tiết của cánh tay và bàn chân khi đến số thứ tự. Đặt một vật nặng vào chân để giữ đứng tốt hơn.
Cao: 18.7 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mewtwo 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 29.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mewtwo 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở lòng bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Oli Gig
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mewtwo 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 19.2 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 12+8 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mewtwo 05

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đầu ngón chân.
Cao: 35.0 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 33.1 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mewtwo 06

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 31.4 cm Sâu: 21.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Mewtwo X 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Mewtwo Y 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi tóc.
Cao: 25.0 cm Rộng: 38.6 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).