183Marill

Marill 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Marill 02

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Chưa xác định
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).