240Magby

Magby 01

Hướng dẫn: Phần khó nhất là trên đầu, nên sử dụng PDO. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Pixel-Kakashi & Skelekitty
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magby 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, làm đế để đỡ.
Cao: 20.5 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 4+3 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magby 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).