252Treecko

Treecko 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Treecko 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 7.1 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Treecko 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Treecko 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 13.0 cm Rộng: 5.3 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).