393Piplup

Piplup 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Piplup 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 14.0 cm Rộng: 12.6 cm Sâu: 10.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Piplup 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Piplup 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 9.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Paperick
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).