479Rotom

Rotom 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Làm đế để giữ mô hình đứng được.
Cao: 16.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 7.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Fan 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Làm đế để giữ mô hình đứng được.
Cao: 15.5 cm Rộng: 24.6 cm Sâu: 5.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Frost 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 16.0 cm Rộng: 28.8 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Heat 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong tệp pdo.
Cao: 9.5 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 7.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Heat 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 14.0 cm Rộng: 31.2 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Mow 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết dưới phía sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 13.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Wash 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết chỉ định.
Cao: 12.7 cm Rộng: 24.5 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Poethetortoise
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rotom Wash 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 28.7 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).