483Dialga

Dialga 01

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng biệt. Sau đó, dán chúng lại với nhau.
Cao: 25.6 cm Rộng: 24.5 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dialga 02

Hướng dẫn: Làm từ trước về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 15.1 cm Sâu: 31.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dialga 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 28.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon & LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Dialga 04

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 32.0 cm Rộng: 25.4 cm Sâu: 44.0 cm
Số trang: 18 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).