590Foongus

Foongus 01

Hướng dẫn: Làm phần nấm trên xuống, đóng ở đáy. Làm thân làm từ dưới lên. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 9.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Foongus 02

Hướng dẫn: Làm phần nấm trên xuống, đóng ở đáy. Làm thân làm từ dưới lên. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Foongus 03

Hướng dẫn: Làm phần nấm trên xuống, đóng ở đáy. Làm thân làm từ dưới lên. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 8.0 cm Rộng: 7.7 cm Sâu: 7.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Foongus 04

Hướng dẫn: Làm phần nấm trên xuống, đóng ở đáy. Làm thân làm từ dưới lên. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.7 cm Sâu: 13.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Foongus 05

Hướng dẫn: Làm phần nấm trên xuống, đóng ở đáy. Làm thân làm từ dưới lên. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 11.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).