Chọn server
Download tập phim này

DANH SÁCH TẬP PHIM


Don 01: Avataro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 02: Momo lớn, Momo bé
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 03: Kẻ trộm đèn
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 04: Quỷ cơm nắm
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 05: Bao vây chuồng chó
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 06: Vua gà lôi một ngày
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 07: Lớp học giáo viên
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 08: Tù nhân tóc dài
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 09: Taro tàn tạ và Robotaro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 10: Cầu vồng quỷ thấy
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 11: Sự hỗn loạn của chú chó
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 12: Mặt trăng nói dối
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 13: Tạm biệt Taro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 14: Jiro dự bị
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 15: Mừng trở về Taro
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 16: Công tắc ác hóa
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 17: Ánh sáng và Tsubasa
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 18: Một cái hàm
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 19: Xin chào hồn ma
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 20: Khúc bi ca mũi dài
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 21: Con đường Ramen cùng cực
Ngày phát sóng ở Nhật: //
Don 22: Con đường manga địa ngục
Ngày phát sóng ở Nhật: //
DANH SÁCH TẬP PHIM
Don 01: AvataroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 02: Momo lớn, Momo béNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 03: Kẻ trộm đènNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 04: Quỷ cơm nắmNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 05: Bao vây chuồng chóNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 06: Vua gà lôi một ngàyNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 07: Lớp học giáo viênNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 08: Tù nhân tóc dàiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 09: Taro tàn tạ và RobotaroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 10: Cầu vồng quỷ thấyNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 11: Sự hỗn loạn của chú chóNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 12: Mặt trăng nói dốiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 13: Tạm biệt TaroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 14: Jiro dự bịNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 15: Mừng trở về TaroNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 16: Công tắc ác hóaNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 17: Ánh sáng và TsubasaNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 18: Một cái hàmNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 19: Xin chào hồn maNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 20: Khúc bi ca mũi dàiNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 21: Con đường Ramen cùng cựcNgày phát sóng ở Nhật: //
Don 22: Con đường manga địa ngụcNgày phát sóng ở Nhật: //

Pokemon Season Donbrothers