Season 1

Pokemon

Tập 001 – 082

Season 2

Pokemon

Tập 083 – 118

Season 3

Pokemon

Tập 119 – 193

Season 4

Pokemon

Tập 194 – 240

Season 5

Pokemon

Tập 241 – 276

Season 6

Pokemon Advanced Generation

Tập 277 – 344

Season 7

Pokemon Advanced Generation

Tập 345 – 381

Season 8

Pokemon Advanced Generation

Tập 382 – 411

Season 9

Pokemon Advanced Generation

Tập 412 – 442

Season 10

Pokemon Advanced Generation

Tập 443 – 469

Season 11

Pokemon Diamond & Pearl

Tập 470 – 564

Season 12

Pokemon Diamond & Pearl

Tập 565 – 626

Season 13

Pokemon Diamond & Pearl

Tập 627- 660

Season 14

Pokemon Best Wishes!

Tập 661 – 746

Season 15

Pokemon Best Wishes! Season 2

Tập 747 – 770

Season 16

Pokemon Best Wishes! Season 2: Episode N

Tập 771 – 784

Season 17

Pokemon Best Wishes! Season 2: Decolora Adventure

Tập 785 – 804

Season 18

Pokemon XY

Tập 805 – 832

Season 19

Pokemon XY

Tập 833 – 858

Season 20

Pokemon XY

Tập 859 – 897

Season 21

Pokemon XY&Z

Tập Tập 898 – 944

Season 22

Pokemon Sun & Moon

Tập 945 – 1004

Season 23

Pokemon Sun & Moon

Tập 1005 – 1034

Season 24

Pokemon Sun & Moon

Tập 1035 – 1090

Season 25

Pokemon Shin Anime

Tập 1091 – 1121

Season 26

Pokemon Shin Anime

Tập 1122 – 1139

Season 27

Pokemon Shin Anime

Tập 1140 – 1189

Season 28

Pokemon Shin Anime

Tập 1190 – 1226

Season 29

Hướng tới danh hiệu Bậc thầy

Tập 1227 – 1237